Latvijas Prokuroru Biedrība
2024. gada 25. Maijs
Vārda dienas svin: Junora, Anšlavs
Pārvalde
Maijs (2024)
Latvijas Prokuroru biedrības darbu vada un koordinē valde, kuru veido 6 (seši) valdes locekļi un biedrības prezidents. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

Biedrības prezidents - Rīgas Ziemeļu prokuratūras prokurore Dace Milberga
Biedrības viceprezidents - Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors
Andris Aleksejevs
- Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļas prokurors Salvis Skaistais
- Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Aigars Bičušs
- Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors Atis Dzērvēns
- Noziedzīgo nodarījumu valsts institūcija dienestā izmeklēšanas prokuratūras prokurore Ilona Kurca
- Dienvidkurzemes prokuratūras prokurore Liene Eglāja

          
Biedrības valde:
 • organizē biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi;
 • organizē darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai;
 • uzņem biedrībā biedrus;
 • piešķir biedrības Atzinības rakstus;
 • lemj par biedrības naudas līdzekļu izlietošanu;
 • pēc biedrības biedra lūguma biedrības vārdā savas kompetences ietvaros aizstāv viņa tiesības un likumīgās intereses;
 • organizē biedrības pasākumus;
 • pilnvaro atsevišķus biedrības valdes locekļus vai biedrības biedrus pārstāvēt biedrību;
 • apspriež likumu un citu normatīvo aktu projektus;
 • ir tiesīga apturēt biedrības prezidenta un viceprezidenta lēmumus;
 • biedru sapulču starplaikā ir tiesīga pieņemt valdes locekļa un revidenta atkāpšanos, ja tie:
 • paši izsaka šādu vēlēšanos,
 • izstājas no biedrības.

Valdes locekļi pārstāv biedrību kopīgi. 
Biedrības prezidents:
1) pastāvīgi vada biedrības un valdes darbu;
2) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biedrību attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām;
3) biedrības vārdā atver kredītiestādēs norēķinu kontus un atbild par biedrības finanšu līdzekļu uzskaiti un paraksta finanšu dokumentus;
4) organizē valdes darbu;
5) vada valdes sēdes.