Latvijas Prokuroru Biedrība
2022. gada 23. Janvāris
Vārda dienas svin: Strauta, Grieta
Pārvalde
Janvāris (2022)
Latvijas Prokuroru biedrības darbu vada un koordinē valde, kuru veido 6 (seši) valdes locekļi un biedrības prezidents. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

Ar 2020.gada 28.novembrī Latvijas Prokuroru biedrības biedru sapulcē nolemto:

 Biedrības prezidents - Dace Milberga
 Biedrības viceprezidents -
 Valdes locekļi:
 • Aigars Bičušs
 • Andris Aleksejevs
 • Ilona Kurca
 • Atis Dzērvēns
 • Salvis Skaistais
          
Biedrības valde:
 • organizē biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi;
 • organizē darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai;
 • uzņem biedrībā biedrus;
 • piešķir biedrības Atzinības rakstus;
 • lemj par biedrības naudas līdzekļu izlietošanu;
 • pēc biedrības biedra lūguma biedrības vārdā savas kompetences ietvaros aizstāv viņa tiesības un likumīgās intereses;
 • organizē biedrības pasākumus;
 • pilnvaro atsevišķus biedrības valdes locekļus vai biedrības biedrus pārstāvēt biedrību;
 • apspriež likumu un citu normatīvo aktu projektus;
 • ir tiesīga apturēt biedrības prezidenta un viceprezidenta lēmumus;
 • biedru sapulču starplaikā ir tiesīga pieņemt valdes locekļa un revidenta atkāpšanos, ja tie:
 • paši izsaka šādu vēlēšanos,
 • izstājas no biedrības.

Valdes locekļi pārstāv biedrību kopīgi. 
Biedrības prezidents:
1) pastāvīgi vada biedrības un valdes darbu;
2) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biedrību attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām;
3) biedrības vārdā atver kredītiestādēs norēķinu kontus un atbild par biedrības finanšu līdzekļu uzskaiti un paraksta finanšu dokumentus;
4) organizē valdes darbu;
5) vada valdes sēdes.

Biedrības prezidente Dace Milberga šobrīd ieņem Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurora amatu. Prokuratūrā strādā kopš 2013.gada. Latvijas Universitātē 2009.gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā studējusi Komunikāciju un mediju zinības.

Biedrības viceprezidents 

Valdes loceklis Aigars Bičušs šobrīd ieņem Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurora amatu. 

Valdes locekle Ilona Kurca
 
Valdes loceklis Armīns Reinis šobrīd ieņem Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurora amatu. 

Valdes loceklis Andris Aleksejevs šobrīd ieņem Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurora amatu. Prokuratūrā strādā kopš 2014.gada. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē. 
 
Valdes loceklis Atis Dzērvēns šobrīd ieņem Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora amatu.

Valdes loceklis Salvis Skaistais
 

Revidents

Rīcību ar biedrības finanšu līdzekļiem pārbauda revidents, kuru biedru sapulce no biedru vidus ievēl uz 3 gadiem. Revidents savā darbībā ir neatkarīgs. Par veikto revīziju revidents ziņo biedru sapulcei.
Latvijas prokuroru biedrības biedru sapulcē, kas notika 2021.gada 30.novembrī, par  biedrības revidentu ir ievēlēta Lelde Burve. Lelde Burve, prokuratūrā strādā no 2001.gada un šobrīd ieņem Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora pienākumu izpildītāja amatu. Ir ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē.